Schemat blokowy: dokument:          Instytut Budownictwa

linki PLEN

Schemat blokowy: dokument:          Instytut Budownictwa

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

dr in¿. Józef Adamowski

jozef.adamowski@pwr.edu.pl      strona www

71 320 23 68

 

dr in¿. Ryszard Antonowicz

ryszard.antonowicz@pwr.edu.pl     strona www  

71 320 23 71

 

dr in¿. Jacek Barañski

jacek.baranski@pwr.edu.pl    strona www

71 320 32 03

 

dr in¿. £ukasz Bednarz

lukasz.bednarz@pwr.edu.pl     strona www

71 320 22 63                   

 

dr in¿. Piotr Berkowski

piotr.berkowski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 30 12

 

prof. dr hab. in¿. Antoni Biegus

antoni.biegus@pwr.edu.pl     strona www

71 320 37 66

 

dr in¿. Jacek Boroñ

jacek.boron@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 92

 

dr in¿. Czes³aw Bywalski

czeslaw.bywalski@pwr.edu.pl    strona www

71 320 37 21

 

dr in¿. Andrzej Czemplik

andrzej.czemplik@pwr.edu.pl    strona www

71 320 23 69

 

dr in¿. Dariusz Czepi¿ak

dariusz.czepizak@pwr.edu.pl    strona www

71 320 31 71                      

 

dr in¿. Grzegorz Dmochowski

grzegorz.dmochowski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 95

 

dr in¿. Jacek Dudkiewicz

jacek.dudkiewicz@pwr.edu.pl     strona www

71 320 22 88  

 

dr in¿. Jacek Dyczkowski

jacek.dyczkowski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 21 85

 

dr in¿. Krzysztof Gawron        strona www

krzysztof.gawron@pwr.edu.pl

71 320 39 71

 

dr in¿. Jan Gierczak

jan.gierczak@pwr.edu.pl     strona www

71 320 33 71

 

dr in¿. Tomasz Gorzelañczyk     strona www

tomasz.gorzelanczyk@pwr.edu.pl

71 320 37 42           

 

prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Gosowski

bronislaw.gosowski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 41 22 

 

dr hab. in¿. Zdzis³aw Hejducki, prof. Pwr

zdzislaw.hejducki@pwr.edu.pl     strona www

71 320 36 67

 

dr. in¿. arch. Anna Ho³a

anna.hola@pwr.edu.pl     strona www

71 320 40 95

 

dr hab. in¿. Bo¿ena Ho³a, prof. PWr

bozena.hola@pwr.edu.pl     strona www

71 320 33 17

 

prof. dr hab. in¿. Jerzy Ho³a  

jerzy.hola@pwr.edu.pl     strona www

71 320 41 58

 

dr hab. in¿. Eugeniusz Hota³a, prof. nadzw.

eugeniusz.hotala@pwr.edu.pl     strona www

71 320 36 04

 

dr in¿. Rajmund Ignatowicz

rajmund.ignatowicz@pwr.edu.pl      strona www

71 320 33 71

 

doc. dr in¿. Andrzej Janczura

andrzej.janczura@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 72

 

prof. dr hab. in¿. Jerzy Jasieñko

j.jasienko@pwr.edu.pl    strona www

71 320 23 65

 

prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Kamiñski

mieczyslaw.kaminski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 28 65

 

dr in¿. Adam Klimek

adam.klimek@pwr.edu.pl,     strona www

71 320 23 71

 

dr in¿. Andrzej Kmita

andrzej.kmita@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 31

 

dr in¿. Maciej Ko¿uch

andrzej.kowal@pwr.edu.pl     strona www 

71 320 31 71    

 

mgr in¿. arch. Tadeusz Krawczyk

tadeusz.krawczyk@pwr.edu.pl     strona www

71 320 21 99

 

dr in¿. Mariusz Ksi¹¿ek

mariusz.ksiazek@pwr.edu.pl     strona www

71 320 34 90                                          

 

dr in¿. Janusz Kubiak

janusz.kubiak@pwr.edu.pl    strona www

71 320 34 90

 

prof. dr hab. in¿. Ernest Kubica (emer.) 

ernest.kubica@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 53

 

dr in¿. Dominik Logoñ

dominik.logon@pwr.edu.pl     strona www

71 320 36 95          

 

dr hab. in¿. Wojciech Lorenc

wojciech.lorenc@pwr.edu.pl     strona www

71 320 33 71                                             

 

mgr in¿. Pawe³ Lorkowski

pawel.lorkowski@pwr.edu.pl    

71 320 38 15

 

dr in¿. Aleksy £odo

aleksy.lodo@pwr.edu.pl     strona www

71 320 35 87

 

dr in¿. Marek Maj      strona www

marek.maj@pwr.edu.pl

71 320 25 15  

 

dr hab. in¿. Ewa Marcinkowska, prof. nadzw. (emer.)

ewa.marcinkowska@pwr.edu.pl

71 320 23 77

 

dr in¿. Kazimierz Marsza³ek       strona www

kazimierz.marszalek@pwr.edu.pl

71 320 32 65

 

dr in¿. Zygmunt Matkowski

zygmunt.matkowski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 23 78

 

dr in¿. Dawid M¹dry

dawid.madry@pwr.edu.pl     strona www

71 320 22 88

 

dr in¿. Jaros³aw Micha³ek

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl    strona www

71 320 22 64

 

mgr in¿. Olga Mierzejewska

olga.mierzejewska@pwr.edu.pl     strona www

71 320 36 95

 

dr in¿. Maciej Minch

maciej.minch@pwr.edu.pl     strona www

71 320 39 17

 

mgr in¿. Witold Misztal    strona www

witold.misztal@pwr.edu.pl

71 320 47 48

 

dr in¿. Andrzej Moczko

andrzej.moczko@pwr.edu.pl     strona www

71 320 37 37

 

dr in¿. Marta Moczko

marta.moczko@pwr.edu.pl     strona www

71 320 36 23

 

dr in¿. Micha³ Musia³     strona www

michal.musial@pwr.edu.pl

 

prof. dr hab. in¿. Henryk Nowak

henryk.nowak@pwr.edu.pl    strona www

71 320 33 01

 

dr in¿. £ukasz Nowak

lukasz.nowak@pwr.edu.pl    strona www

71 320 40 95

 

dr in¿. Tomasz Nowak

tomasz.nowak@pwr.edu.pl    strona www

71 320 22 63

 

dr in¿. Wojciech Pawlak     strona www

wojciech.pawlak@pwr.edu.pl

71 320 35 48

 

dr in¿. Janusz Pêdziwiatr

janusz.pedziwiatr@pwr.edu.pl    strona www

71 320 33 97

 

dr in¿. Magdalena Piechówka-Mielnik   strona www

magdalena.piechowka@pwr.edu.pl    

71 320 36 23

 

dr in¿. Piotr Pietraszek

piotr.pietraszek@pwr.edu.pl

71 320 27 42

 

dr in¿. Micha³ Podolski

michal.podolski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 25 44

 

dr in¿. Andrzej Polak (umowa/zlec do zajêæ dyd.)

andrzej.polak@pwr.edu.pl     strona www

660 048 356

 

mgr in¿. Krzysztof Raszczuk   strona www

krzysztof.raszczuk@pwr.edu.pl

71 320 47 48

 

mgr in¿. Micha³ Redecki

michal.redecki@pwr.edu.pl     strona www 

71 320 38 15

 

dr in¿. Mariusz Rejment

mariusz.rejment@pwr.edu.pl     strona www

71 320 37 96

 

mgr in¿. Agnieszka Rogo¿a

agnieszka.rogoza@pwr.edu.pl    

71 320 37 96

 

dr in¿. S³awomir Rowiñski

slawomir.rowinski@pwr.edu.pl     strona www 

71 320 38 15                                  

 

prof. dr hab. in¿. Kazimierz Rykaluk, em.

kazimierz.rykaluk@pwr.edu.pl     strona www

71 320 39 22

 

dr in¿. Jan Rz¹dkowski

jan.rzadkowski@pwr.edu.pl

71 320 23 67

 

dr in¿. £ukasz Sadowski    strona www  

lukasz.sadowski@pwr.edu.pl

71 320 37 42

 

dr in¿. Marek Sawicki

marek.sawicki@pwr.edu.pl     strona www

71 320 37 96

 

dr in¿. Krzysztof Schabowicz 

krzysztof.schabowicz@pwr.edu.pl

71 320 29 00

 

dr in¿. £ukasz Skotny

lukasz.skotny@pwr.edu.pl     strona www 

71 320 23 67                                  

 

dr hab.in¿. Bohdan Stawiski, prof. PWr    strona www

bohdan.stawiski@pwr.edu.pl

71 320 39 28

 

dr in¿. Dariusz Styœ

dariusz.stys@pwr.edu.pl     strona www

71 320 39 17

 

dr El¿bieta Œliwiñska

elzbieta.sliwinska@pwr.edu.pl     strona www

071 320 33 25

 

mgr in¿. arch. Maciej Œliwowski  

maciej.sliwowski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 21 99

 

dr  Beata Œwi¹tek-Tran

beata.swiatek-tran@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 79

 

dr in¿. Jerzy Szczeœniak, em.

jerzy.szczesniak@pwr.edu.pl

71 320 32 49

 

mgr in¿. Tomasz Stachoñ

tomasz.stachon@pwr.edu.pl

71 320 25 44

 

dr in¿. Jerzy Szo³omicki

jerzy.szolomicki@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 92

 

dr in¿. Tomasz Trapko

tomasz.trapko@pwr.edu.pl     strona www

71 320 35 48

 

dr hab. in¿. Andrzej Ubysz

andrzej.ubysz@pwr.edu.pl

71 320 25 10

 

dr in¿. Danuta Wala     

danuta.wala@pwr.edu.pl     strona www

71 320 38 79

 

dr in¿. Roman Wróblewski

roman.wroblewski@pwr.edu.pl     strona www

71 320 33 97